80 هزار و 31 خانه در فوریه 2023 در سراسر ترکیه فروخته شد

فروش خانه در فوریه 2023 میلادی

موسسه آمار ترکیه، آمار فروش خانه در فوریه 2023 را اعلام کرد. بر این اساس، فروش مسکن در سراسر ترکیه در ماه فوریه نسبت به ماه مشابه سال قبل با 18.0 درصد کاهش به 80 هزار و 31 واحد رسید.

استانبول با 14 هزار و 980 فروش خانه و 18.7 درصد بیشترین سهم را در فروش خانه داشته است. بر اساس تعداد فروش، آنکارا با 8 هزار و 235 فروش خانه و 10.3 درصد سهم و ازمیر با 5 هزار و 31 فروش خانه و 6.3 درصد سهم پس از استانبول در رتبه های بعدی قرار دارند. استان های هاککاری با 16 خانه، آرداهان با 30 خانه و تونجلی با 47 خانه  کمترین تعداد فروش خانه را داشته اند.

آمار واحدهای فروشی در ترکیه

فروش مسکن در بازه زمانی ژانویه تا فوریه 4.4 درصد کاهش داشته است.

فروش مسکن در بازه زمانی ژانویه تا فوریه با 4.4 درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل به 177 هزار و 739 رسید.

تعداد فروش مسکن در فوریه 2023 در ترکیه

فروش مسکن رهنی در ماه فوریه 17 هزار و 357 بوده است.

فروش مسکن رهنی در سراسر ترکیه در ماه فوریه نسبت به ماه مشابه سال قبل با 12.7 درصد کاهش به 17 هزار و 357 رسید. سهم فروش رهنی از کل فروش مسکن 21.7 درصد بوده است. از سوی دیگر فروش مسکن رهنی در بازه زمانی ژانویه تا فوریه  با 11.8 درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل به 33 هزار و 560 رسید. 5 هزار و 93 خانه از فروش رهنی مسکن در ماه فوریه و  9 هزار و 353 از فروش رهنی مسکن در بازه زمانی ژانویه تا فوریه، فروش واحدهای دست اول بوده است.

در نتیجه فروش غیر رهنی مسکن، 62 هزار و 674 خانه بوده است.

معاملات غیر رهنی مسکن در سراسر ترکیه در ماه فوریه نسبت به ماه مشابه سال قبل 19.3 درصد کاهش داشته و به 62 هزار و 674 رسیده است. سهم فروش های غیر رهنی از کل فروش خانه 78.3 درصد بوده است. معاملات غیر رهنی مسکن محقق شده در بازه زمانی ژانویه تا فوریه با 2.5 درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل به 144 هزار و 179 رسید.

نوع فروش، فوریه 2023

تعداد فروش واحدهای مسکونی دست اول 23 هزار و 476 واحد بوده است.

تعداد فروش واحدهای مسکونی دست اول در ترکیه در ماه فوریه نسبت به ماه مشابه سال قبل با 18.8 درصد کاهش به 23 هزار و 476 رسید. سهم فروش واحدهای مسکونی دست اول از کل فروش خانه 29.3 درصد بوده است. فروش خانه دست اول در بازه زمانی ژانویه تا فوریه با 9.1 درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل به 51 هزار و 8 رسید.

56 هزار و 555 خانه در خرید و فروش مسکن، واحدهای دست دوم بوده است.

فروش خانه دست دوم در سراسر ترکیه در ماه فوریه با 17.7 درصد کاهش نسبت به ماه مشابه سال قبل به 56 هزار و 555 رسید. سهم فروش خانه دست دوم از کل فروش خانه 70.7 درصد بوده است. فروش خانه دست دوم در بازه زمانی ژانویه تا فوریه با 2.4 درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل به 126 هزار و 731 رسید.

وضعیت فروش، فوریه 2023

3 هزار و 350 خانه در ماه فوریه به اتباع خارجی فروخته شد.

فروش مسکن به اتباع خارجی در ماه فوریه با 27.0 درصد کاهش نسبت به ماه مشابه سال قبل به 3 هزار و 350 رسید. در ماه فوریه، سهم فروش مسکن به خارجی ها از کل فروش خانه 4.2 درصد بود. آنتالیا با هزار و 261  فروش خانه مقام اول را در فروش خانه به خارجی ها به خود اختصاص داد. پس از آنتالیا، استانبول با هزار و 133  فروش خانه و مرسین با 225 فروش خانه در رتبه های بعدی قرار دارند.

واحدهای فروشی به اتباع خارجی

با توجه به ملیت کشور، بیشترین فروش خانه در فوریه 2023 به شهروندان روسیه انجام شده است.

در ماه فوریه، شهروندان روسیه هزار و 183 خانه از ترکیه خریداری کرده اند. بعد از اتباع کشور روسیه، به ترتیب ایران با 446 خانه، عراق با 173 خانه و اوکراین با 142 خانه در رتبه های بعدی قرار دارند.

بیشترین فروش ملک به اتباع خارجی براساس ملیت، فوریه 2023

پیوست به گفتگو

مقایسه ملک ها

مقایسه