پاسپورت ترکیه

چگونه می توان اسکان خانه (پروانه سکونت ساختمان) را دریافت کرد؟

در واحدهای مسکونی از زمان شروع تا مرحله ساخت و پس از اتمام ساخت و ساز و تا زمان مناسب بودن برای سکونت، تهیه کردن پروانه هایی الزامی می باشد. به پروانه هایی که برای شروع ساخت و ساز صادر می شود، پروانه ساختمانی می گویند. به...

Compare listings

Compare